PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI  #KAROQINAQ výzva

Článok I.

Organizátor súťaže

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02, Bratislava, IČO 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Spoločnosť Škoda“).

Článok II.

Názov a účel súťaže

1. Súťaž je organizovaná pod názvom: ‘’ #KAROQINAQ výzva’’ (ďalej len „súťaž“).

2. Účelom organizovania súťaže je podpora a propagácia výrobkov organizátora, ako aj odmenenie dôvery zákazníkov.

3. Predmetom súťaže je výpožička nového modelu Škoda KAROQ na obdobie jedného týždňa.

Článok III.

Doba konania súťaže

1. Súťaž začína od 6.11.2017 a končí 3.12. 2017 o 24:00 h.

Článok IV.

Účasť v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a v čase prihlásenia do súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku (ďalej aj „účastník súťaže“). Fyzická osoba, ktorá je mladšia ako 18 rokov, sa môže súťaže zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý musí byť zaslaný na adresu sídla organizátora súťaže bezodkladne po zaslaní výzvy na webovú stránku www.karoqinaq.sk. Účasť v súťaži vzniká zaslaním výzvy na stránku www.karoqinaq.sk; týmto účastník súťaže vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže.

2. Účastník súťaže môže kedykoľvek ukončiť svoju účasť v súťaži zaslaním písomného oznámenia o odstúpení zo súťaže organizátorovi; doručením písomného oznámenia zaniká účasť účastníka súťaže v súťaži.

3. V súvislosti s účasťou alebo zánikom účasti účastníka súťaže nevznikajú účastníkovi súťaže voči organizátorovi súťaže žiadne nároky na náhradu akýchkoľvek nákladov ani nárok na odmenu.

Článok V.

Pravidlá súťaže

1. Na stránku www.karoqinaq.sk budú účastníci súťaže zadávať výzvy na tému “Ako inak otestovať vozidlo Škoda KAROQ spolu s daným influencerom, ktorému bude výzva zadaná”. Influencermi rozumieme osoby, ktoré sú tvárami kampane KAROQINAQ – Eva Kramerová, Lujza Schramová-Garajová, Juraj Tabaček a Milan Zimnýkoval. Do pripraveného formuláru je potrebné napísať: meno, ktorému influencerovi účastník výzvu zadáva a svoje kontaktné údaje, pod ktorými rozumieme meno a existujúcu e-mailovú adresu zadávateľa.

2. Organizátor súťaže podporuje správnu komunikáciu a interakciu, preto si vyhradzuje právo odstrániť všetky výzvy, ktoré obsahujú:

1. vulgarizmy, nepravdivé, klamlivé informácie alebo zneužitie jazyka alebo obrázkov

2. propagačný tón patriaci iným značkám, ochranné známky a spoločnosti

3. porušovanie práv duševného vlastníctva

4. porušenie akéhokoľvek zákona alebo nariadenia

3. Účastník súťaže preberá na seba zodpovednosť za ním odovzdaný obsah, účastník súťaže zodpovedá za pôvod, usporiadanie autorských, vlastníckych a iných práv vloženej fotografie alebo videa, ako aj za správnosť údajov v prihláške. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah odovzdaný účastníkom súťaže.

4. Účastník súťaže nemá nárok na odmenu za akékoľvek použitie diela (konkrétnej výzvy, ktorá bola vložená, zaslaná či použitá v rámci súťaže).

5. Účastník súťaže podaním výzvy na webovú stránku www.karoqinaq.sk udeľuje organizátorovi súťaže (1) súhlas s uverejnením mena a podobizne výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, (2) súhlas so zverejnením, použitím a medializáciou fotografie alebo videa, ktoré boli použité v rámci súťaže, za účelom medializácie, propagácie, reklamy a komunikácie súťaže, výsledkov súťaže alebo produktov organizátora súťaže, zaslaním obchodnej ponuky na e-mail účastníka a to do 30.3.2018, bez nároku na odmenu.

6. Pri vyhodnocovaní výziev v rámci súťaže, má organizátor súťaže  právo na výber realizovaných výziev podľa svojho uváženia. Realizácia výziev v rámci kampane prebehne v decembri 2017 a bude zdokumentovaná ako video, ktoré bude medializované v rámci online priestoru. Každý influencer bude s účastníkom realizovať jednu výzvu.

Článok VI.

Výhry v súťaži

1. Hlavná výhra spočíva v zapožičaní  4 ks osobného vozidla ŠKODA KAROQ na jeden kalendárny týždeň, a to podľa dohody s výhercom. Výherca hlavnej ceny sa nemusí zhodovať s účastníkom samotnej zrealizovanej výzvy a je vyberaný zo všetkých zúčastnených a zaregistrovaných výziev.

2. Výhry spočívajúce v zapožičaní vozidla ŠKODA KAROQ a realizácii výzvy produktov spoločnosti rozhodujú zástupcovia organizátora súťaže.

3. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude uskutočnené najneskôr do 15. 12. 2017

4. V prípade, ak výhru nebude možné odovzdať výhercovi najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, bude výhra odovzdaná náhradníkovi, ktorého určí organizátor súťaže.  Pokiaľ náhradník neprevezme výhru, tá prepadá.

Článok VII.

Osobitné ustanovenia

1. Účasť v súťaži je bezplatná. Výhercovia budú kontaktovaní priamo cez zadaný e-mail. Za ceny nie je možné žiadať finančnú náhradu. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Do súťaže budú zaradené iba kompletne vložené a správne vyplnené údaje, fotografie a videá.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby podľa čl. IV. týchto podmienok súťaže, s výnimkou zamestnancov spoločnosti organizátora súťaže a ich blízkych osôb.

3. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za stratu údajov, najmä v priebehu prenosu údajov a z dôvodu iných technických nedostatkov.

4. Organizátor súťaže si vyhradzuje tieto práva:

(a) právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť podmienky súťaže; zmenu podmienok súťaže organizátor súťaže zverejní rovnakým spôsobom akým bola vyhlásená súťaž;

(b) právo kedykoľvek počas trvania súťaže odvolať, zrušiť, obmedziť súťaž; účastníci súťaže v takom prípade nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov voči organizátorovi súťaže, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži alebo akékoľvek iné nároky z dôvodu odvolania, zrušenia či obmedzenia súťaže. Odvolanie, zrušenie alebo obmedzenie súťaže zverejní organizátor súťaže rovnakým spôsobom, akým bola vyhlásená súťaž;

(c) právo v prípade pochybností o pravdivosti údajov uvedených v prihláške alebo týkajúcich sa pochybností o fotografii alebo videu nezaradiť prihlásenú osobu do súťaže.

5. Zverejnením zmeny podmienok súťaže, zverejnením odvolania, zrušenia alebo obmedzenia súťaže sa zmena podmienok súťaže, odvolanie, zrušenie alebo obmedzenie súťaže stávajú účinné voči účastníkom súťaže, ako aj voči iným osobám.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov (zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa), a to na účely súťaže, ako aj na marketingové účely. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné  kedykoľvek písomne odvolať zaslaním oznámenia organizátorovi súťaže.

Článok IX.

Informácia o daňových a odvodových povinnostiach výhercu

1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). Organizátor súťaže nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa tohto zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky súťaže sú k dispozícií k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže, ako aj zverejnené na www.karoqinaq.sk

V Bratislave, dňa 1. 11. 2017


Zdieľaj KAROQ na: 

Pridaj sa k nám na:

Zdieľaj KAROQ na: 

Pridaj sa k nám na: